Politikat e privatesise ne digitalb

Kjo politikë shërben për të informuar se si përpunohet kur grumbullohet dhe ruhet DHP (të dhënat personale) si pjesë e nevojshme e proceseve të punës dhe kushteve të bashkëpunimit në kompaninë DigitAlb.

Kjo politikë është hartuar në zbatim të detyrimeve të vendimit nr. 6, datë 05.08.2013, pika 5 “Për përcaktimin e rregullave të detajuara për sigurinë e të dhënave personale”.

 

A.Si përdor DIGITALB informacionin e subjektit të të dhënave personale (DP).

Kjo politikë zbatohet për informacionin e mbledhur në lidhje me:

  1. Abonentët [1] paraqesin kërkesa të ndryshme për të marrë informacion për shkak të interesit të tyre për të përfituar nga shërbimet e ofruara nga DIGITALB (abonime, etj.) si dhe kur bëjnë ankesa në lidhje me pretendimet e tyre për shkelje të DHP-së gjatë përpunimit nga kontrolluesi. .
  2. Kandidatët për punësim [2] dhe ish-punonjësit e DIGITALB [3].
  3. Vizitorët [4] në faqen zyrtare të DIGITALB www.digitalb.al

 

  1. Abonentët e DIGITALB, kandidatët për punonjës dhe ish-punonjësit.
  2. Abonentët, gjatë vendosjes së marrëdhënies kontraktuale me DIGITALB, japin pëlqimin për regjistrimin e DHP-së së tyre, për përpunimin e mëtejshëm të tyre dhe garantojnë që DHP-ja e tyre e përfunduar është e saktë, e vërtetë dhe e përditësuar. Për më tepër, abonentët si subjekte të DHP-së janë përgjegjës për përditësimin e të dhënave të regjistruara për të siguruar që informacioni të përditësohet vazhdimisht dhe plotësisht. Abonentët e DHP-së që japin në DigitAlb, nënshkruajnë një kontratë me DigitAlb, përmes së cilës konfirmojnë miratimin e tyre.
  3. Kur një person aplikon për punësim pranë DIGITALB, ky i fundit përdor informacionin për procesin e përzgjedhjes dhe rekrutimit të tij. Kur DIGITALB kërkon informacion për të shpërndarë DHP tek një palë e tretë, për shembull, kur DIGITALB duhet të verifikojë një referencë, ose të marrë disa të dhëna nga institucione të tjera përkatëse, DIGITALB nuk e bën një aplikim të tillë pa informuar më parë subjektet, duke marrë miratimin vetëm në rastet kur ky informacion kërkohet me ligj. Kandidatët për punësim të japin miratimin paraprak në rast se DigitAlb do të verifikojë të dhënat e tyre. DHP në lidhje me kandidatët që nuk janë përzgjedhur, dokumentacioni i tyre ruhet 1 muaj pas aplikimit, ndërsa CV-të ruhen për 1 vit dhe më pas asgjësohen ose fshihen.
  4. Kur një punonjës nuk është më i punësuar në DIGITALB, përgatitet një dosje në lidhje me periudhën gjatë së cilës ai ka qenë i punësuar. DHP që gjendet në të mbahet i sigurt dhe i përshtatshëm për këtë qëllim, ku aksesi është i kufizuar për çdo person tjetër, përveç Arkivistit dhe Specialistit të BNj. Këto të dhëna ruhen sipas afatit të përcaktuar me ligj.

 

B.E drejta e aksesit në DHP.

Kërkesa të ndryshme për informacion.

Abonentët si subjekte të DHP-së kanë të drejtë të kërkojnë akses në të dhënat e tyre dhe të kërkojnë që këto të dhëna të korrigjohen ose përditësohen në përputhje me kërkesat e nenit 13 dhe 18 të ligjit 9887 datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

DIGITALB përpiqet të jetë sa më i hapur për t’i dhënë abonentëve të tij informacionin në të dhënat e tyre personale, veçanërisht për ato raste kur abonentët DHP janë të regjistruar. Ata kanë të drejtë të marrin informacion nëse ne mbajmë DHP-në e tyre duke dërguar një kërkesë me shkrim.

Në rast se DIGITALB mban DHP, ata do të:

– Jepet një përshkrim i tyre;

– Njoftohet arsyeja pse DIGITALB i mban ato;

– Tregon ku dhe kur DIGITALB mund t’i shpërndajë këto DHP;

– Një kopje e informacionit jepet në një kopje të kuptueshme;

– Të informuar nëse lëshimi i DHP-së është i detyrueshëm apo vullnetar.

Për të marrë një informacion të tillë, për çdo DHP që DIGITALB mund të mbajë, është e nevojshme të bëni një kërkesë me shkrim drejtuar kontakteve të publikuara në faqen zyrtare të DIGITALB (www.digitalb.al).

Për sa më sipër, Pajtimtari njoftohet në momentin e përfundimit të kontratës së blerjes së produktit pasi DHP-të janë dhënë vullnetarisht nga Pajtimtari në momentin e blerjes dhe konfirmohen dhe jepet miratimi me shkrim për to.

 

C.Përhapja e DHP.

DIGITALB garanton se ka marrë të gjitha masat fizike, teknike dhe operacionale për ruajtjen e konfidencialitetit dhe mbrojtjen nga humbja, shkatërrimi, dëmtimi apo shpërndarja e paautorizuar, në përputhje me kërkesat e ligjit nr.9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale. »(i ndryshuar), si dhe në përputhje me kërkesat e Standardit të Sigurisë së Informacionit ISO 27001: 2013 ndaj të cilit DigitAlb është certifikuar.

Të dhënat personale, të mbledhura dhe të ruajtura në bazën e të dhënave DIGITALB, do të përpunohen nga punonjësit përgjegjës për përpunimin, pasi të jetë dhënë pëlqimi me shkrim nga pajtimtarët në kontratën e blerjes), dhe gjithashtu këto të dhëna nuk do t’i transferohen apo komunikohen të tretëve. palët, përveç rasteve kur është dhënë pëlqimi ose kur ky informacion kërkohet nga autoritetet kompetente me ligj.

Abonentët, si subjekte të DHP-së, kanë të drejtë të refuzojnë në çdo kohë pëlqimin për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave të tyre të njoftuara vullnetarisht dhe të kërkojnë fshirjen e këtyre të dhënave duke ushtruar të drejtën e zgjidhjes së kontratës së lidhur ndërmjet palëve.

 

D.Ankuesit.

Kur një ankesë paraqitet nga një abonent i DIGITALB, ajo regjistrohet në një regjistër të veçantë nga një punonjës përkatës i cili ka nënshkruar më parë deklaratën e konfidencialitetit.

DIGITALB përdor DHP që mbledh vetëm për procesin e shqyrtimit të ankesave dhe për të kontrolluar nivelin e shërbimeve që ofron DIGITALB. DIGITALB mban DHP të përfshira në dosjet e ankesave në përputhje me ligjin dhe politikën e DIGITALB për mbrojtjen e DHP. Ato mbahen në një mjedis të sigurt dhe aksesi në të është i kufizuar bazuar në parimin “nevoja për të ditur dhe njohur”.

 

E.Vizitorët në faqen zyrtare të DigitAlb dhe aplikacionet.

Në kuadër të përdorimit të faqes zyrtare www.digitalb.al, DIGITALB dhe aplikacionet mund të mbledhin drejtpërdrejt DHP duke plotësuar formularët e blerjeve online për blerjen e abonimeve dhe shërbimeve përkatëse të ofruara nga DIGITALB, si dhe në rast kërkesash online për DIGITALB. të cilat janë të regjistruara në sistemet e tij ose të ofruesve të shërbimeve të autorizuara prej tij. Plotësimi i këtyre të dhënave është vullnetar.

Gjithashtu, nëpërmjet kësaj faqeje interneti dhe aplikacioneve zyrtare, DIGITALB transmeton informacion. Qëllimi i transmetimit të informacionit nëpërmjet internetit është që DIGITALB të jetë sa më afër abonentëve të tij dhe të përshtatet sa më shumë me kërkesat e tyre.

Nëpërmjet faqes zyrtare dhe aplikacioneve DIGITALB informon të gjithë abonentët e tij për ofertat dhe llojet e ndryshme të shërbimeve që ofron DIGITALB si dhe aktivitetet e ndryshme të organizuara nga DIGITALB, të gjitha këto duke paraqitur përgjegjësitë dhe përmbushjen e detyrimeve ligjore që DIGITALB zbaton në lidhje me mbledhjen dhe përpunimin e DHP-së të abonentëve të saj.

Aplikacionet DIGITALB mbledhin të dhëna për Përdoruesin dhe përdorimin e shërbimit DIGITALB, ndërveprimet me ne dhe reklamat tona, dhe të dhëna në lidhje me rrjetin e Përdoruesit, pajisjet e rrjetit dhe kompjuterin ose pajisje të tjera në të cilat ai mund të ketë shërbimin DIGITALB dhe të cilat ai mund t’i përdorë për të hyni në shërbimin tonë. Ky informacion përfshin:

– Aktiviteti i përdoruesit gjatë përdorimit të shërbimit DIGITALB, si përzgjedhja e titullit, pyetjet e kërkimit

– Identifikuesit e paidentifikueshëm të ID-së së pajisjes (të njohur si identifikues reklamash) si ato në pajisjet celulare, tabletët dhe pajisjet e mediave të transmetimit që përfshijnë identifikues të tillë

– veçoritë e pajisjes dhe softuerit (si lloji dhe konfigurimi), informacioni i lidhjes si lloji i lidhjes (Wi-Fi, celular), statistikat e shikimit të faqeve, burimi i referimit (p.sh. URL-të e referimit), adresat IP (të cilat na lejojnë të përcaktojmë vendndodhjen e përgjithshme të Përdoruesit)

– Informacioni që mbledhim nëpërmjet përdorimit të cookie-ve, shoqëruesve të uebit dhe teknologjive të tjera, duke përfshirë informacionin rreth reklamës (siç janë informacionet në lidhje me disponueshmërinë dhe dërgimin e reklamave, URL-në e faqes, si dhe datën dhe orën).

– Pyetjet e kërkimit dhe komandat që mund të aplikohen në DIGITALB të cilat jepen nga Përdoruesi nëpërmjet pajisjes

DIGITALB përdor cookie:

– Kuki të përkohshme ose skedarë sesionesh, të ruajtura vetëm gjatë vizitave në terren

– Cookies nga palët e treta për të marrë statistika mbi vizitat dhe përdorimin e Shërbimit tonë. Të dhënat e mbledhura përfshijnë adresën IP të përdoruesit, të dhënat e shfletuesit të internetit dhe të sistemit operativ, si dhe të dhëna të tjera standarde të mbledhura dhe analizuara ekskluzivisht në formë anonime dhe masive.

DITITALB përdor statistikat e Google Analytics dhe për politikat e kukive të palëve të treta më shumë në: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Disa aplikacione DIGITALB (iOS dhe Android Mobile dhe AndroidTV) përdorin Google Firebase për të përmirësuar përvojën e përdoruesit, më shumë në: https://firebase.google.com/support/privacy

DIGITALB nuk bën asnjë përpjekje për të zbuluar identitetin e vizitorëve që vizituan faqen e internetit të DIGITALB.

DIGITALB nuk përdor (dhe nuk lejon asnjë palë të tretë) mjete analitike statistikore për të gjurmuar ose mbledhur informacione personale që i bëjnë vizitorët në faqen e saj zyrtare të internetit të identifikueshëm.

Nëse DIGITALB mbledh informacion personal të identifikueshëm nëpërmjet faqes së internetit dhe aplikacioneve të tij, DIGITALB ua bën të qartë se kur do të mblidhet DHP dhe përcakton saktësisht kriteret për ndryshimet në këtë politikë të mbrojtjes së DHP.

DIGITALB e përditëson këtë politikë rregullisht duke e vlerësuar këtë politikë të privatësisë si themelore dhe të rëndësishme për aktivitetin e biznesit të DIGITALB.

 

F.Politika e Sigurisë së Informacionit.

DigitAlb Sh.a ka adoptuar një qasje të bazuar në procese për krijimin e sistemeve analitike përmes regjistrimeve. Këto sisteme mund të përdoren për të krijuar inteligjencë për zhvillimin e shërbimeve dhe kërkimin. Qëllimi ynë i përgjithshëm është që:

– Ne strukturojmë dhe ruajmë pozicionin tonë si një “partner i besuar” për klientët dhe autoritetet e mundshme që kanë nevojë të aksesojnë të dhënat e DigitAlb SHA;

– Ne sigurojmë që të gjitha shërbimet tona ofrohen me standardet më të larta teknike dhe etikën e duhur;

– Mbroni informacionin e ruajtur në sistemet e IT DigitAlb (të dhënat financiare dhe të klientëve).

– Zbatoni një politikë sigurie informacioni për të mbajtur një shërbim të pandërprerë në 99% të rasteve.

– Siguroni vazhdimësinë e biznesit dhe minimizoni humbjet e biznesit duke parandaluar dhe minimizuar ndikimin e incidenteve të sigurisë.

– Ne ruajmë rreziqet ekzistuese në nivelet aktuale.

– Ne garantojmë nivelin më të lartë të sigurisë së informacionit përmes përmirësimit të vazhdueshëm të proceseve dhe veprimeve të kryera në organizatë.

Për të na ndihmuar të arrijmë këto qëllime, ne kemi zbatuar një Sistem Menaxhimi të Sigurisë së Informacionit. Struktura e këtij sistemi është përcaktuar në Manualin e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit dhe zbatohet duke përdorur një kombinim të politikave, objektivave dhe dokumentacionit të procesit. Ekipi ynë menaxhues është i përkushtuar të punojë ngushtë me stafin tonë për të zhvilluar dhe përmirësuar këtë sistem. Si pjesë e këtij angazhimi, ne do të:

– Përdorni trajnimin dhe komunikimin me të gjithë punonjësit për të siguruar që kjo politikë të kuptohet dhe zbatohet;

– Ne e vendosim Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit në kulturën dhe praktikat e përditshme të DigitAlb Sh.a. si një angazhim afatgjatë për të përmirësuar vazhdimisht sigurinë e informacionit;

– Sigurohuni që informacioni ynë të menaxhohet duke përmbushur tre parimet e sigurisë së informacionit: konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë;

– Të sigurojë disponueshmërinë e burimeve të nevojshme për të mirëmbajtur Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit;

– Të sigurohet që kontrollet e duhura për sigurinë e informacionit janë aktive;

– Të sigurohet që rreziqet e reja dhe në ndryshim të menaxhohen në mënyrë të duhur dhe profesionale;

– Të sigurohemi që kuptojmë dhe respektojmë rregulloret dhe kërkesat ligjore që ndikojnë në aktivitetin tonë të punës;

Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit rishikohet në takimet e rishikimit të sistemit të menaxhimit të sigurisë së informacionit për të siguruar që ai të vazhdojë të jetë efektiv dhe i zbatueshëm në organizatë, parë nga këndvështrimi i përmirësimit të vazhdueshëm të tij.

 

G.Masat e sigurisë për DHP

DigitAlb është plotësisht e ndërgjegjshme për rëndësinë dhe ndjeshmërinë e të dhënave personale duke respektuar masat e sigurisë të parashikuara në ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”. Kjo arrihet nëpërmjet përdorimit të teknikave moderne për mirëmbajtjen e bazave të të dhënave dhe sistemeve kompjuterike të saj. DigitAlb siguron që transferimi dhe regjistrimi i të dhënave të bëhet me masa të plota sigurie në përputhje të plotë me legjislacionin përkatës.

Faqja zyrtare e DigitAlb mund të përmbajë lidhje me çdo faqe tjetër interneti për të cilën DigitAlb nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e këtyre faqeve dhe ju këshillon të lexoni politikat përkatëse të privatësisë për këto sajte. Kushtet e këtyre faqeve ndryshojnë nga ato të DigitAlb. Për më shumë lexoni në faqen e DigitAlb, kushtet ligjore.

 

I.Të ndryshme

DigitAlb rezervon të drejtën të ndryshojë ose modifikojë këtë politikë në çdo kohë, në zbatim të çdo ndryshimi të mundshëm në legjislacionin në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë ose politikave të saj në përputhje me legjislacionin në territor.

 

K.Kontaktet

Politika e mësipërme është një mjet informacioni i saktë dhe i plotë në lidhje me çështjet tuaja të privatësisë në funksion të shërbimeve të ofruara nga DigitAlb.

Nëse keni pyetje, ankesa/kërkesa, apo vërejtje në lidhje me këto çështje, mos hezitoni të na kontaktoni në:

– Zyra për Mbrojtjen e të Dhënave Personale;

[email protected]

 

– Zyra e Sigurisë së Informacionit:

[email protected]

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Evolve Web Agency

Evolve Web Agency
WordPress Lightbox Plugin